Or.210.18.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektor lub Podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w pełnym wymiarze czasu pracy 

 

 

Or.210.18.2018

BURMISTRZ  MIASTA  RUMI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Inspektor lub Podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych

Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Informacja o warunkach pracy:

Stanowisko pracy znajduje się na kondygnacji „0” Budynek posiada windę umożliwiającą zjazd z poziomu ulicy do kondygnacji „0”. Praca wiąże się z koniecznością przemieszczania się do wyższych kondygnacji budynku (parter i pierwsze pietro) – bez możliwości skorzystania z windy.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2018 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 

 

  1. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      wykształcenie wyższe,

6)      dla stanowiska Inspektora co najmniej trzyletni staż pracy,

7)      znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,

8)      znajomość ustawy o finansach publicznych,

9)      znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego.

  1. Wymagania dodatkowe:

1)    posiadanie doświadczenia zawodowego z zakresu zadań objętych przedmiotowym naborem,

2)    znajomość obsługi komputera w środowisku Word i Excel.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wraz z prowadzeniem pełnej dokumentacji,

2)      współpraca z wydziałami merytorycznymi w zakresie przygotowywania i prowadzenia zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

3)      opracowywanie projektów zarządzeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych,

4)      przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z niezbędnymi załącznikami,

5)      przygotowywanie, przekazywanie i publikowanie ogłoszeń w sprawach zamówień publicznych,

6)      udział w pracach komisji przetargowej,

7)      prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentów w referacie.

 

  1. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kserokopie świadectw pracy, w przypadku wcześniejszego zatrudnienia,

4)      kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

5)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

7)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie o ich spełnieniu,

10)  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów niepełnosprawnych chcących skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, o ile kandydat ten znajdzie się w gronie osób określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm ).

 

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę –  lipiec 2018 r.

- umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres trzech miesięcy i umową na czas określony 1 roku,

-  w czasie zatrudnienia w Urzędzie obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych,

-  pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Rumi lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Rumi,  84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7, z dopiskiem:Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor lub Podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych” w terminie do dnia  27 czerwca 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rumia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm )”.

 

Klauzula informacyjna, zgodna z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016), stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

Rumia, dnia  13.06.2018 r.

z up. Burmistrza

Marcin Kurkowski

Zastepca Burmistrza

 

Załączniki

klauzula informacyjna ZP1.docx

Data: 2018-06-13 12:29:04 Rozmiar: 17.56k Format: .docx Pobierz

Inform.o wyniku naboru 18.2018.docx

Data: 2018-07-06 13:12:30 Rozmiar: 16.46k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 598
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Dembkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Dembkowska
Czas wytworzenia: 2018-06-13 12:29:04
Czas publikacji: 2018-07-06 13:12:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak