Or.210.9.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Główny specjalista lub Inspektor – Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Urzędu Miasta Rumi, w niepełnym wymiarze czasu pracy 0,4 etatu 

 

 

Or.210.9.2018

 

 

BURMISTRZ  MIASTA  RUMI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Główny specjalista lub Inspektor – Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

w niepełnym  wymiarze czasu pracy 0,4 etatu

 

 

Informacja o warunkach pracy:

Miejsce pracy znajduje się w budynku, w którym możliwość skorzystania z windy dotyczy wyłącznie z „poziomu 0” na poziom ulicy i odwrotnie. Wykonywanie obowiązków wiąże się jednak z koniecznością swobodnego poruszania się po całym budynku urzędu oraz z wychodzeniem w teren.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2018 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 

 

  1. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      wykształcenie wyższe,

6)      co najmniej czteroletni staż pracy dla stanowiska Głównego specjalisty,

7)      co najmniej trzyletni staż pracy dla stanowiska Inspektora,

8)      znajomość ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

9)      znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

10)  znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

11)  znajomość ustawy o finansach publicznych,

12)  znajomość ustawy o samorządzie gminnym.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

1)    umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office,

2)    posiadanie doświadczenia zawodowego z zakresu zadań objętych przedmiotowym naborem.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)    prowadzenie i koordynacja realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

2)    przygotowywanie  i przedkładania Burmistrzowi Miasta oraz Radzie Miejskiej Rumi:

a)   projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

b)   projektu planu dochodów i wydatków w zakresie realizacji programu,

c)   sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji Programu,

3)    nadzór nad realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i wydatkowaniem środków publicznych w ramach wyżej wymienionego Programu,

4)    sprawowanie kontroli merytorycznej wykonywanych zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

5)    przygotowywanie sprawozdań z realizacji Programu do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych instytucji,

6)    współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w ramach realizacji zadań wynikających z Programu, udział w posiedzeniach Komisji RPA, w tym obsługa administracyjna Komisji,

7)    współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie prowadzenia dla dzieci i młodzieży profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii,

8)    inicjowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,

9)    współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii,

10) prowadzenie procedury zmierzającej do przyznania dotacji organizatorom pozarządowym na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, opracowanie umów dotacyjnych oraz kontrolowanie prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji,

11) wdrażanie i przeprowadzanie na terenie Gminy Miejskiej Rumia ogólnopolskich i regionalnych kampanii profilaktyczno - edukacyjnych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

12) współpraca z Zespołem Integracyjnym  do spraw przeciwdziałania przemocy w  rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Rumia oraz instytucjami wspierającymi osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy,

13) dążenie do stałego podnoszenia kwalifikacji osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych w tym organizacja szkoleń oraz zwiększanie dostępności do informacji o zagrożeniach wynikających z używania alkoholu i zażywania narkotyków dla realizatorów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

14) udział w szkoleniach i naradach dla pełnomocników ds. spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

15) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rumi, Centrum Integracji Społecznej w Rumi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie organizowania wsparcia Rodzinom dotkniętym dysfunkcją społeczną.

  1. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kserokopie świadectw pracy,

4)      kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

5)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

7)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie o ich spełnieniu,

10)  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów niepełnosprawnych chcących skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, o ile kandydat ten znajdzie się w gronie osób określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm ).

 

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę –  kwiecień 2018 r.

- umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres trzech miesięcy i umową na czas określony 1 roku,

-  w czasie zatrudnienia w Urzędzie obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych,

-  pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Rumi lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Rumi,  84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7, z dopiskiem:Dotyczy naboru na stanowisko Głównego specjalisty lub Inspektora – Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w terminie do dnia  19 kwietnia 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rumia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm )”.

Rumia, dnia  05.04.2018 r. 

Michał Pasieczny

Burmistrz Miasta Rumi

 

 

 

Załączniki

Inform.o wyniku naboru 9.2018.docx

Data: 2018-04-27 14:57:05 Rozmiar: 17.21k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 526
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Dembkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Dembkowska
Czas wytworzenia: 2018-04-05 09:20:12
Czas publikacji: 2018-04-27 14:57:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak