Or.210.8.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Główny specjalista lub Inspektor – Pełnomocnik ds. Budżetu Obywatelskiego Urzędu Miasta Rumi, w niepełnym wymiarze czasu pracy 0,25 etatu 

 

 

Or.210.8.2018

 

 

BURMISTRZ  MIASTA  RUMI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Główny specjalista lub Inspektor – Pełnomocnik ds. Budżetu Obywatelskiego

Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

w niepełnym  wymiarze czasu pracy 0,25 etatu

 

 

Informacja o warunkach pracy:

Miejsce pracy znajduje się w budynku, w którym możliwość skorzystania z windy dotyczy wyłącznie z „poziomu 0” na poziom ulicy i odwrotnie. Wykonywanie obowiązków wiąże się jednak z koniecznością swobodnego poruszania się po całym budynku urzędu oraz z wychodzeniem w teren.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2018 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 

 

  1. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      wykształcenie wyższe,

6)      co najmniej czteroletni staż pracy dla stanowiska Głównego specjalisty,

7)      co najmniej trzyletni staż pracy dla stanowiska Inspektora,

8)      znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

9)      znajomość ustawy o finansach publicznych,

10)  znajomość przepisów dotyczących Budżetu Obywatelskiego określonych w uchwałach Rady Miejskiej Rumi, w szczególności:

a)   uchwały Nr LIV/574/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zasad  i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Rumia zmienionej uchwałą Nr X/81/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 maja 2015 r.,

b)   uchwały Nr XLIV/572/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 lutego 2018 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rumi konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok,

 

  1. Wymagania dodatkowe:

1)    umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office,

2)    posiadanie doświadczenia zawodowego z zakresu zadań objętych przedmiotowym naborem.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

1/    właściwą i terminową realizację zadań,

2/    opracowywanie projektów aktów prawnych niezbędnych do corocznego procedowania Budżetu Obywatelskiego (uchwały Rady Miejskiej Rumi, zarządzenia Burmistrza Miasta)

3/    administrowanie pracami Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego,

4/    koordynowanie prac związanych z promocją Budżetu Obywatelskiego,

5/    koordynowanie procedury  zgłaszania, weryfikacji i wyboru przez mieszkańców zadań do realizacji,

6/    dokonywanie formalnej analizy projektów pod względem kompletności wypełnienia formularza zgłoszeniowego i załączonej do formularza listy mieszkańców popierających projekt,

7/    dokonywanie weryfikacji mieszkańców zgłaszających projekty, zgodnie z kryteriami określonymi uchwałą,

8/    udostępnianie do wglądu przechowywanych projektów członkom Komisji oraz mieszkańcom z wyłączeniem danych wnioskodawcy oraz listy poparcia.

  1. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kserokopie świadectw pracy,

4)      kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

5)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

7)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie o ich spełnieniu,

10)  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów niepełnosprawnych chcących skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, o ile kandydat ten znajdzie się w gronie osób określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm ).

 

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę –  kwiecień 2018 r.

- umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres trzech miesięcy i umową na czas określony 1 roku,

-  w czasie zatrudnienia w Urzędzie obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych,

-  pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Rumi lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Rumi,  84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7, z dopiskiem:Dotyczy naboru na stanowisko Głównego specjalisty lub Inspektora – Pełnomocnika ds. Budżetu Obywatelskiego” w terminie do dnia  18 kwietnia 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rumia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm )”.

Rumia, dnia  04.04.2018 r. 

Michał Pasieczny

Burmistrz Miasta Rumi

 

 

 

Załączniki

Inform.o wyniku naboru 8.2018.docx

Data: 2018-04-24 13:48:12 Rozmiar: 16.61k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 772
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Dembkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Dembkowska
Czas wytworzenia: 2018-04-04 14:24:54
Czas publikacji: 2018-04-24 13:48:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak