Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-02-21 16:17:40 Ogłoszenia / SP.1101.07.2018 Rekrutacja na stanowisko pracy Pracownika Socjalnego (na czas określony) (3 etaty) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi Marcin Sałek Publikacja artykułu
2018-02-21 16:13:18 Ogłoszenia / SP.1101.06.2018 Rekrutacja na stanowisko pracy Pracownika Socjalnego do realizacji RPO pn. "Klub integracji społecznej - ZAGÓRZE" Marcin Sałek Publikacja artykułu
2018-02-21 11:46:12 Opłaty / OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W 2018 ROKU Jakub Mroczyński Publikacja artykułu
2018-02-20 13:29:52 Decyzje dotyczące celu publicznego / Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr 21/2017 z dn. 27.11.2017 ustalającej warunki oraz szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych dla realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbiórce, budowie i przebudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV na działkach nr: 423/3, 423/4, 462/4, 476, 495, 497/2, 325/2, obr. 8, 189/1, 189/3, 190/1, 190/2, obr. 11 w rejonie ulicy Bądkowskiego Rumi Alicja Kurowska Publikacja artykułu
2018-02-20 12:23:51 Przetargi ogłoszone / Wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) dla kontraktu pn.: „Budowa ulicy Gryfa Pomorskiego w Rumi” w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami odpadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu ( umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00) Joanna Piernik Publikacja artykułu
2018-02-20 07:30:32 Ogłoszenia dotyczące procedury planistycznej / Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu: - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – ETAP I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Joanna Wenta Publikacja artykułu
2018-02-20 07:30:32 Inf. o środowisku i jego ochronie / Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu: - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – ETAP I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Joanna Wenta Publikacja artykułu
2018-02-19 11:19:25 Przetargi ogłoszone / „Zagospodarowanie terenu przy ul. Topolowej w Rumi na dz. nr. 84 obr.13” w ramach projektu pn. Zielona Wyspa-rozwój terenów zielonych na terenie Gminy Miejskiej Rumia w celu poprawy jakości środowiska miejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.05.00-00-0037/16-00 Joanna Piernik Edycja artykułu
2018-02-16 15:12:22 Grudzień / Zarządzenie Nr 1499/540/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku Małgorzata Dembkowska Publikacja artykułu
2018-02-16 14:54:30 Luty / Zarządzenie Nr 1674/53/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku Małgorzata Dembkowska Publikacja artykułu